Vælg en side

om os

Konsulentfirmaet Peer Seipelt ApS og 1+1=TRE

Vi startede i sin tid op primært som en social foranstaltning for unge med psykiske problemer. Imidlertid fik vi flere og flere henvendelser fra sagsbehandlere, om vi kunne støtte borgere med dobbeltdiagnoser, d.v.s. borgere med både misbrug og psykiske problemer. Og da vi ikke syntes det ville være hensigtsmæssigt at blande misbrugere sammen med gruppen af unge, etablerede vi 1+1=TRE til at støtte netop denne gruppe af borgere. Behovet viste sig at være ret stort, idet de forskellige kommuners egne støtte- kontaktperson-korps ofte ikke er gearet til at arbejde så fleksibelt, som denne gruppes udfordringer kræver. Der skal både arbejdes på uforudsigelige tidspunkter, men også kunne tages utraditionelle midler i brug! Ofte består opgaven ikke kun i at arbejde henimod en egentlig bedring af borgerens situation, men at forsøge at minimere det kaos borgeren skaber omkring sig.

Efter 10 år skiftede vores målgruppe fra primært at være unge, til især at være voksne i alle aldre. Vi oplevede også at borgerne generelt havde mere komplekse problemstillinger, og vi valgte derfor at slå vores 2 søstervirksomheder sammen, således at 1+1=TRE nu er en underafdeling af konsulentfirmaet Peer Seipelt.

Jobcentre

Siden 2011 har vi arbejdet med borgere, visiteret fra Jobcentre via LAB § 91, §113a og §31b.

Ledelsen har en fortid i Fountain House, hvor hovedformålet er at få borgere i uddannelse eller job, enten ordinær eller anden beskæftigelse.

Vi var derfor glade for at kunne påbegynde et formaliseret samarbejde med det første jobcenter i 2013, som mentorer under LAB. Det er en opgave som virkelig giver mening for vores medarbejdere, da det er et meningsfuldt og målrettet arbejde, som skal føre til at borgeren kommer videre, og bliver afklaret i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Vi har været så heldige, at vores første samarbejdspartner, som var Jobcentret i Høje Taastrup Kommune, gav os et rigtigt godt ry, så vi nu også arbejder som mentorer for en række andre kommuner. I de sidste mange år har vi især samarbejdet med Brøndby Kommune.

Vi går altid til en opgave med troen på, at der findes en vej fremad, og denne tro lykkes det os som regel at få overført til borgeren. Dette sammenholdt med, at både vi og vort store netværk af samarbejdspartnere, herunder lokale arbejdsgivere gerne afprøver alternative løsninger om nødvendigt, hvilket gør at vi opnår særdeles gode resultater for borgerne, og dermed for jobcentrene!

Menneskesyn

I Konsulentfirmaet Peer Seipelt tager vi udgangspunkt i borgernes ressourcer. Vi arbejder ud fra en tro på, at ligeværd og medindflydelse må være kernen i arbejdet med borgerne. De skal støttes i at tage styringen i deres eget liv. Derfor er det vigtigt at vise individuelle hensyn og rumme forskellighed. Vi er som medarbejdere fleksible og forsøger at møde borgerne, der hvor de er.

Målsætning

Vi tror på borgernes ressourcer og potentialer. Vi arbejder målrettet på at støtte dem i at udvikle sig så de kan mestre deres udfordringer og bringe dem henimod et meningsfuldt liv. Vi arbejder med at få håb og drømme til at blive konkrete mål der kan opnås. Vi støtter borgerne i at tage styring og få struktur på deres hverdag.

Vi er vedholdende i arbejdet med mennesker, da det både går frem og tilbage i sådanne udviklingsprocesser. Det er i den sammenhæng vores mål at holde fast i borgerens langsigtede mål. Vi er ofte håbbærere, især når borgeren kan få lyst til at give op.

Vi har mange gange oplevet, hvordan en borger er kommet sig og til sin egen store forundring har fået overblik og indhold og kommet videre i sit liv. Det kræver i reglen hårdt arbejde at nå så langt, og i processen har borgeren ofte brug for, at nogen følger, støtter og skaber overblik.

Ligeværd og medindflydelse

Som kerneværdier er ligeværd og medindflydelse for os ensbetydende med en stemning af gensidig respekt mellem borgeren og medarbejderen. Medarbejderne har tiltro til borgerens muligheder og potentialer, og det er fundamentet i den tryghed og tillid, der er i relationen mellem borger og medarbejderen. Vi forsøger så vidt som muligt at inddrage borgeren i evalueringer, og opstilling af nye mål som er samstemmende med borgerens udviklings ønsker.

Vores metoder

Vi arbejder socialpædagogisk med en bred værktøjskasse.

Vores metoder spænder fra coachende samtaler, Low Arousel, KRAP, kognitiv og ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, kognitiv og metakognitiv samt recovery orienteret tilgang.

Samarbejdsrelationer

Der er ofte mange aktører i borgerens liv som han/hun skal forholde sig til. Oftest er der kun en spæd kontakt mellem aktørerne, og det kan derfor være vanskeligt for borgeren at koordinere de krav og ønsker, som de forskellige aktører stiller. Nogle gange er kravene og ønskerne modsatrettede, og borgeren har svært ved at leve op til dem alle.

Vi tror på, at alle disse aktører har de bedste ønsker og intentioner for borgerens  fremtid. Ligeledes er det vores erfaring, at de pårørende, behandlerne m.m. har et vigtigt kendskab til borgerens livsforløb og ressourcer. Det kan være til stor hjælp, når vi forsøger at kortlægge borgerens problemstillinger og sammen med de øvrige aktører skal støtte op om borgerens behov. Vi påtager os gerne rollen som forløbskoordinatorer.

Medarbejderne

Vores medarbejdere er en håndplukket broget flok, selvfølgelig med et flertal af pædagoger. Men der er også tidligere HK´ere, håndværkere o.s.v.

Fælles for os er, at vi alle har stor erfaring samt har arbejdet og fungeret mange år i socialpsykiatrien.

Vores medarbejdere brænder for at løse opgaverne bedst muligt, både for borgeren og sagsbehandleren. Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandleren for løbende at justere mål i borgerens forløb og for at sikre kvaliteten af vores arbejde.

Medarbejderne får løbende supervision, har et tæt samarbejde med ledelse og kollegaer og bliver løbende fagligt opkvalificerede.

Vi har et godt internt arbejdsmiljø – vi kan lide hinanden og vores borgere. Alt sammen noget der styrker arbejdsglæden, og som gør, at vi kan levere den bedste indsats til borgere og vores samarbejdspartnere.